Vänsterförbundets partifullmäktige: Hobbymöjligheterna garanteras med konkreta åtgärder

Vänsterförbundet förbinder sig att förbättra möjligheterna att utöva kultur och motion i alla kommuner i Finland. Det måste vara möjligt att ha konst och kultur som intresse oberoende av boendeort, förmögenhet, ålder och bakgrund. Vänsterförbundet fordrar nolltolerans mot mobbning och diskriminering i all hobbyverksamhet.

Avgiftsfria offentliga utrymmen bör finnas tillgängliga. Kulturverksamhet måste finnas också i förorterna och på små orter. Fungerande bibliotek förenar kultur i olika former och där trivs folk i alla åldrar.

Tillgängligheten rör både ordnade motionsaktiviteter och motion på egen hand. Därför bör motionsturerna för barn och ungdom vara avgiftsfria i alla kommuner på samma sätt som i Åbo och Uleåborg och de bör fördelas jämlikt mellan könen. Om folk inte motionerar ökas välfärdsskulden, konstaterar ordföranden för Vänsterförbundets partifullmäktige Pia Lohikoski.

Alla barn och ungdomar vill inte utöva målinriktad idrott i en förening. Därför är det viktigt att trygga också möjligheterna till spel och uteliv och till exempel utveckla friluftslederna.

För att trygga kultur och motion föreslår Vänsterförbundet:

  1. Procentprincipen, dvs. att en procent av budgeten för offentliga byggprojekt används för konst. Detta bör utvidgas till att gälla också privata byggherrar.
  1. Förmånliga motionstjänster för seniorer, arbetslösa, mentalvårdsklienter och låginkomsttagare, bl.a. motionspass och avgiftsfria tjänster i kommunala motionsutrymmen.
  2. Att konceptet Rörlig skola utvidgas till alla kommuner – i modellen förverligar skolorna en rörligare skoldag på sitt eget sätt med satsningar på elevernas delaktighet, inlärning och minskat sittande.
  3. Att utlåningsverksamheten speciellt i närbiblioteken utvidgas tll exempel med idrottsredskap och att biblioteken utvecklas som centraler för kultur, bildning, arbete och konst av många olika slag.

Dessutom kräver Vänsterförbundet att resurserna för det kommunala ungdomsarbetet tryggas, så att barnens och ungdomarnas tillgång till kultur, konst och motion kan garanteras.

Vänsterförbundet har med sin 100 idéer-kampanj samlat in idéer om hur man kan göra kommunen trivsammare och trevligare från olika delar av Finland. Partiet samlar ännu in idéer för en bättre kommun på adressen http://100ideaa.fi/ .