Språkliga rättigheter bör bedömas i samband med sote

Grundlagsutskottets ordförande, Vänsterförbundets riksdagsledamot Annika Lapintie förstår vasabornas oro över det egna sjukhusets framtid.
– Vasa centralsjukhus arbetstagare gör ett gott arbete, både vårdens kvalitet och patientsäkerheten håller hög standard.
Lapintie är bekymrad över arbetstagarnas ork i den nuvarande osäkra situationen.
– De borde ha en möjlighet att lära sig, utvecklas och avancera i sin karriär. Hur får vi den utbildade personalens kunnande att stanna på ett område då det är osäkert vilka delar av verksamheten som till slut blir kvar?
Lapintie tar den svenskspråkiga befolkningens oro över sina grundläggande rättigheter i samband med sote-avgörandet på allvar. Hon påminner att rätten att använda sitt eget språk är en grundläggande rättighet och att det är den offentliga maktens uppgift att säkra dessa rättigheter.
– Patienten har rätt att använda sitt eget språk och få service på sitt eget språk. Vår lagstiftning är mycket klar då det gäller dessa rättigheter.
Grundlagsutskottet har uttalat att ”om det är möjligt att fastställa en administrativt fungerande områdesindelning på flera alternativa sätt kräver skyldigheten att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna att det alternativ väljs som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna.”
– Jag hade förväntat mig en grundlig bedömning av de språkliga effekterna redan i beredningsskedet, då det gäller en såpass stor förändring. Att förbise de språkliga effekterna tyder på bristfällig lagberedning.
Lapintie lovar att grundlagsutskottet kommer att granska sote väldigt nogrannt även gällande de språkliga grundläggande rättigheterna.
– I samband med detta kommer vi att ha en grundlig diskussion om vilka de svenskspråkiga invånarnas möjligheter till service är utan en täckande jourverksamhet vid Vasa centralsjukhus.

Mer information: Annika Lapintie 050 511 3156

Annika Lapintie besökte Vasa 8.10. som en del av Vänsterförbundets kampanj ”Ordning på arbetslivet”. Under kampanjen besöker Vänsterförbundets riksdagsledamöter orter runt hela Finland och diskuterar arbetsliv och dess kvalitet samt lanserar olika initiativ för att få ordning på arbetslivet i Finland.