Landsmötet 27.2.2016

Vänsterförbundets svenska landsmöte som hölls i Åbo på veckoslutet samlade dryga tjugotalet deltagare. Den politiska diskussionen var livlig och rörde det aktuella basinkomstförsöket, regeringens nedskärnings- och privatiseringspolitik, social- och hälsovårdsreformen samt inte minst vad Vänstern borde ändra på för att bättre nå ut till medborgarna.

Regeringens basinkomstförsök välkomnades av mötet som det vettigaste som som den nuvarande regeringen har i sitt program. Tidsmässigt begränsade försök räcker dock inte för att klarlägga vilka de långsiktiga konsekvenserna av en basinkomst skulle vara.

Mötet lyfte fram betydelsen av att alla tryggas en inkomst som är så pass skälig att man inte automatiskt är tvungen att söka utkomststöd för sitt uppehälle och inte behöver nöta all sin tid och kraft på att fundera över hur man ska klara ekonomin. Enligt Vänsterförbundets modell skulle övergången till basinkomst ske stegvis och börja med en höjning och sammanslagning av de lägsta dagpengarna, pensionerna, hemvårdsstödet, studiepenningen och startpengen för företagare.

I en tid när slutförda studier inte längre är en garanti för att man överhuvudtaget får ett arbete för att inte tala om ett välavlönat arbete, skulle det vara förnuftigt att utveckla studiestödet i riktning mot en basinkomst. Det att regeringen nu i stället går in för att skära i studiepenningen och öka låneandelen framstår som en djup orättvisa, när man jämför studerande med andra grupper i samhället. Speciellt för dem som kommer från mindrebemedlade familjer och har vare sig det ekonomiska eller det rätta sociala och kulturella kapitalet som stöd är ett stort studielån numera en högriskplacering. Den tilltänkta studiestödsreformen skulle därför innebära stora kliv tillbaka mot ett starkare klassamhälle.

Landsmötet valde en ny landsstyrelse.Ordförande Birgitta Gran fråHangö och viceordförande Joonas Leppänen från Helsingors omvaldes.

Övriga medlemmar (ersättare inom parentes):
Kristina Hakola-Wass, Dalsbruk (Alex Fagerström, Åbo)
Heli Hallivuori, Esbo (Irja Bergholm, Kyrkslätt)
Karl-Johan Holmqvist, Jakobstad (Henrik Fågelbärj, Vasa)
Silvia Modig, Helsingfors, (Eliel Kilpelä, Helsingfors)
Daniel Nyman, Raseborg (Maarit Fredlund, Helsingfors)
Fredrik Rönnlund, Mariehamn (Antony Fredriksson, Åbo)

Till svensk kandidat till partistyrelsen valdes Silvia Modig, och till partifullmäktige Birgitta Gran och Stefan Håkans.

Landsmötet noterade dessutom med tillfredsställelse att det inom den finlandssvenska Vänstern finns två utmärkta kandidater till poster inom partiledningen, när Li Andersson är ordförandekandidat och Joonas Leppänen kandiderar för partisekretarrposten. Båda närvar vid mötet och fick mötets fulla stöd.