Finland är inte ett aktiebolag – de offentliga tjänsterna måste stärkas

Partifullmäktige 19.11.2016

Enligt Vänsterförbundet bör de samhälleligt viktiga tjänsterna produceras offentligt också i fortsättningen. Det garanterar en demokratisk övervakning, skälig prissättning och ett effektivt bruk av offentliga medel. Finland är inte ett aktiebolag, och gemensamma medel bör inte användas för att öka privata firmors vinster.

Sipiläs regering skrotar de offentliga tjänsterna genom att bolagisera och privatisera dem. Den ständiga underbudgeteringen av de offentliga tjänsterna och höjningen av klientavgifterna försvagar tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och rykte.

Vänsterförbundet godkänner inte tvångsbolagiseringen av de offentliga tjänsterna. Bolagiseringsmanin gäller också annat än social- och hälsotjänsterna. Regeringen har meddelat, att också arbets- och näringsbyråernas arbetsförmedling utlokaliseras till privata företag i landskapsreformen. Vänsterförbundet godkänner inte att de arbetslösas liv utsätts för business. En del av landskapens stödtjänster har man i landskapsreformen för avsikt att sköta riksomfattande och med konkurrensutsättning. Det här för också dem utom räckhåll för det lokala beslutsfattandet.

Privatiserings- och bolagiseringsivern sträcker sig också till trafikpolitiken, där regeringen under trafikbalkens täckmantel planerar en bolagisering av trafiknäten. Dessutom ämnar regeringen överföra 2,4 miljarder av statens egendom till ett nytt ”utvecklingsbolag”, som kunde göra bolagsarrangemang friare än nu. Utvecklingsbolagets inkomster skulle vara utanför statens budget.

Kommunerna har tidigare fått förmånliga lån från kommunägda Kommunfinans Ab. Landskapsreformen får inte försvaga bolagets verksamhetsförutsättningar eller försvåra kommunernas investeringar. Enligt Vänsterförbundet måste kommunerna tryggas en förmånlig finansiering till exempel för reparation av mögelskolor.

Vänsterförbundet stöder en utveckling av det offentliga ägandet. Det behövs tålmodigt kapital och offentligt stöd för att få till stånd nya modeller för affärsverksamhet, men det lönar sig inte att sälja produktiv nationalegendom.