Boende till rimligt pris och bra miljö

En av de viktigaste uppgifterna för kommunerna är att ansvara för att livsmiljön är funktionell och trivsam. Kommunerna ansvarar för sitt områdes bostadspolitik, trafikarrangemang, parker, vatten- och avloppsnät och styrning av byggandet. Kommunpolitiken har betydelse till exempel när det gäller hur priset för boende utvecklas, vilka förutsättningarna är för cykling eller hur stora växthusgasutsläppen är.

Vänsterförbundet strävar efter att bygga kommuner där vardagen fungerar. Vi vill bygga kommuner där alla för ett rimligt pris kan hitta ett hem som motsvarar behoven. Vi vill bygga kommuner där kollektivtrafiken fungerar och man också kan ta sig fram till fots eller med cykel. Vänstern vill bygga kommuner där olika människor lever tillsammans i samma bostadsområden och får delta i utvecklingen av sin egen livsmiljö.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

Priset för boende fås under kontroll
Priset för boende hålls under kontroll med tillräcklig bostadsproduktion och en stark markanvändningspolitik. Kommunerna ska planlägga tillräckligt med bostäder för att möta efterfrågan och bygga kommunägda hyresbostäder med ett rimligt pris. I stora städer bör en hyreshöjningsbroms införas för att tygla hyreshöjningen.

Det ska bli kvalitet på byggandet
Mögelskolor och andra byggnader med dålig inomhusluft ska renoveras eller ersättas med nya. Uppkomsten av nya mögelhus måste förebyggas genom bättre byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning. Miljöhälsokontrollerna måste utökas. Uppkomsten av renoveringsskulder måste förhindras genom renoveringsinvesteringar och underhåll. Byggarens och huvudentreprenörens ansvar för byggkvaliteten ska utökas. Kommunerna ska gynna inhemskt träbyggande i sina byggprojekt.

Gemensamma bostadsområden ska byggas
Kommunerna ska uppmuntra olika människor att leva i samma bostadsområden och agera mot boendesegregation. Hyreslägenheter ska byggas i olika delar av en kommun på ett balanserat sätt och tjänsterna ska hålla samma kvalitet i olika bostadsområden.

Det ska finnas konst och grönska i gatubilden
Av budgeten för offentliga byggprojekt ska en procent användas för konstinköp, och kommunerna ska stöda olika former av offentlig konst och gatukonstprojekt. Det ska också finnas konst i bostadsområden och förorter. Grönområden, närskogar och parker ska vårdas.

Kommunerna ska göras energismarta
För att stoppa klimatförändringen ska kommunala byggprojekt vara energieffektiva, och de kommunala energibolagen bör investera i förnybar energi. Offentliga upphandlingar bör göras med hänsyn till miljövänlighet, och planläggningen ska stöda utsläppsminskning.

Kollektivtrafiken ska fås att fungera
Det behövs satsningar på kollektivtrafiktjänster och deras kvalitet så att människor klarar sig utan bilar. Städerna måste göra stora satsningar på kollektivtrafiken, och i landsbygdsområden ska ambitionen vara att upprätthålla en servicenivå som gör det möjligt att uträtta dagliga ärenden. Även anropsstyrd trafik och servicetrafik bör utvecklas.

Gång och cykling ska få ett statuslyft
Planläggningen ska göra det möjligt att röra sig till fots och med cykel. Den lätta trafiken måste beaktas redan då ett nytt område planeras och servicen byggs ut. Gatuplanering och vägunderhåll måste stöda en säker och smidig lättrafik.