Bättre sysselsättning och bra arbetsvillkor

En kommun påverkar sitt områdes livskraft och sysselsättning på många sätt.
Kommunerna skapar förutsättningar för livskraft och sysselsättning till exempel genom planläggning och trafikpolitik, offentlig upphandling, utbildning och ordnande av företagstjänster.

Kommunerna är betydande och stora arbetsgivare och sysselsättare. Framför allt sysselsätter kommunerna kvinnor. Vänsterförbundet anser att kommunerna bör vara ansvarsfulla och bra arbetsgivare. Välmående, kompetenta och motiverade medarbetare kan erbjuda kommunborna bra tjänster.

Kommunerna ansvarar för att sysselsätta långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer. Vänstern anser att kommunerna aktivt bör sköta detta ansvar. Det är bättre att ordna arbete för människor än att betala kostnader för arbetslöshet och illamående.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

Planläggning och trafikpolitik ska stöda livskraften
Planläggning, byggande och trafiklösningar måste stöda näringslivets verksamhetsmöjligheter och sysselsättning. Genom kollektivtrafik ska kommunerna möjliggöra pendling, genom förmånligt boende ska tillgången på arbetskraft tryggas och kommunerna ska planlägga tillräckligt med företagstomter.

Företagstjänster ska särskilt hjälpa små och medelstora företag
Kommunernas företagstjänster måste uppfylla de särskilda behov som nystartade och små företag har, till exempel genom företagsrådgivning. Kommunerna kan också erbjuda samarbetslokaler för ensamföretagare. Företagare måste erbjudas ekonomi- och skuldrådgivning.

Med upphandling ska lokalt och ansvarsfullt företagande stödas
Kommunernas upphandling spelar en stor roll för ekonomin och sysselsättningen. Vid upphandling ska man ställa upp sociala kriterier som bl.a. kan ge studerande på andra stadiet möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande och som kan sysselsätta långtidsarbetslösa. Upphandlingarna ska utformas så att lokala och små företagare kan delta i dem. Upphandlingspolitiken måste utformas med respekt för kollektivavtal och lagar och en saklig skattebetalning.

Långtidsarbetslösa ska stödas och sysselsättas
För att minska långtidsarbetslösheten behövs en aktiv sysselsättningspolitik och tillräckliga sysselsättningsanslag. Tjänster för arbetslösa måste samlas på ett ställe. Utdragen arbetslöshet ska förhindras genom att man erbjuder arbetslösa behövliga hälsotjänster, rehabilitering, utbildning och möjligheter till lönestöd. Alla arbetslösa måste erbjudas företagshälsokontroller för arbetslösa. Missbruk av rehabiliterande arbete måste åtgärdas. De arbetslösas välbefinnande måste stödas genom att ge dem tillgång till kommunala idrotts- och kulturtjänster till nedsatt pris.

Kommunen är en bra arbetsgivare
Kommunerna är stora arbetsgivare och personalen är kommunens viktigaste resurs. Personalens status ska säkras i den stora landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Bra arbetsgivarpolitik är inte att permittera utan det måste finnas tillräckligt med personal för att ordna tjänster. Man måste lyssna på personalen och möjliggöra personalens deltagande i planeringen av det egna arbetet. Kommunens verksamhet ska inte bolagiseras eller drivas i privat vinstsyfte. Kommunerna måste också ta hänsyn till den ökande mångfalden i samhället och främja jämlikhet vid rekrytering.

En kommunal arbetsgivare utbildar och stöder orken i arbetet
En kommunal arbetsgivare måste erbjuda alla sina anställda regelbundna möjligheter till utbildning och stöda dem att orka i sitt arbete. Äldre arbetstagares välbefinnande ska stödas genom arbetsrotation och utbildning och genom att möjliggöra en frivillig arbetstidsförkortning. Genom att öka de anställdas möjligheter att påverka sina egna arbetstider förlänger man bevisligen karriären för dem som närmar sig pensionsåldern och förhindrar förtidspensionering.